POTVRZENÁ ÚČAST 2018     1x F-16 (D); 1x C-130 (S) 6x PC-9M (D) 1x F-16 (D) 1x F-18 (D) 1x Rafale (D) 1x EF Typhoon (S); 1x P-3C (S); 1x Sea King (S); 1x Sea Lynx (S); 1x EC-135 (S); 1x Bell 206 (S) 1x JAS-39 (D) 1x AS365 (S); 1x C-27 (S); 2x L-39 (S)  1x DA-20 (S); 1x P-3C (S) 1x F-16 (D); 6x TS-11 (D); 1x F-16 (S)  1x C-27 (S); 1x MiG-29 (D); 1x UH-60 (S)  1x EF Typhoon (D) 1x SK 35 Draken (D); 1x AJS37 Viggen (D); 1x J32 Lansen (D); 1x Saab 105 (Supp)   

Provozní řád kolárny

Název: Úložiště jízdních kol (dále jen kolárna)
Adresa: Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Provozovatel: Statutární město Ostrava – městská policie


Čl. 1 - Základní ustanovení
 1. Ustanovení provozního řádu se vztahuje na kolárnu provozovanou Městskou policií Ostrava a je závazné pro provozovatele a uživatele.

Čl. 2 - Funkce kolárny
 1. Kolárna je zařízení určené k bezpečnému uložení jízdních kol, kde provozovatel zabezpečuje příjem, uložení, výdej jízdních kol, a to vše ve střeženém prostoru.

Čl. 3 - Provoz kolárny
 1. Provoz kolárny zajišťují a organizují odpovědní pracovníci Městské policie Ostrava.
 2. Provozní doba kolárny je následující:
  sobota od 7.00 do 18.00 hodin
  neděle od 7.00 do 17.30 hodin
 3. Provozovatel nebude zabezpečovat provoz kolárny za nepříznivých klimatických podmínek.

Čl. 4 - Povinnosti uživatelů kolárny
 1. Seznámit se s tímto provozním řádem a tento dodržovat, dbát pokynů odpovědného pracovníka Městské policie Ostrava a dodržovat pravidla slušného chování.
 2. Chovat se tak, aby byl zabezpečen plynulý příjem a výdej jízdních kol, aby uživatel neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky akce.
 3. Před použitím kolárny provést vizuální kontrolu jízdního kola, odejmout odnímatelné součásti vybavení (tachometry, svítilny apod.) a nezanechávat u něj příruční zavazadla s osobními věcmi. Případné závady na jízdním kole nebo na jeho vybavení nahlásit odpovědnému pracovníkovi Městské policie Ostrava, který provede zápis do evidenční knihy (v případě, že to majitel jízdního kola neučiní, provede tento úkon pracovník Městské policie Ostrava).
 4. Uživatel je povinen při předání kola prokázat svou totožnost, potvrdit předání a převzetí kola svým podpisem do evidenční knihy, uschovat evidenční lístek s číslem tak, aby nedošlo k jeho ztrátě a zneužití.
 5. Uživatel může kolárnu užívat pouze v provozní době.
 6. Uživatelům je zakázán vstup do prostor kolárny vyjma prostoru příjmu, výdeje a evidence jízdních kol.

Čl. 5 - Povinnosti provozovatele kolárny
 1. Provozovatel vykonává správu kolárny s viditelnou péčí a je především povinen:
  • dbát na dodržování pravidel stanovených pro uživatele kolárny,
  • pečovat o kolárnu, zejména dbát na evidenci a zabezpečení kol proti ztrátě, udržování čistoty a pořádku,
  • provádět příjem a výdej kol u vjezdu do kolárny,
  • při předání kola provést jeho vizuální kontrolu, označení kola evidenčním lístkem s číslem, zapsání totožnosti uživatele, stavu kola do evidenční knihy, jakožto i zabezpečení podpisu uživatele při předání a převzetí jízdního kola a fotodokumentaci kola, uživatel obdrží od provozovatele identický evidenční lístek,
  • zabezpečit uložení kola do stojanu tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 2. V případě, že nebude do ukončení provozní doby jízdní kolo z kolárny odebráno, bude převezeno na Úsek prevence a propagace Městské policie Ostrava, ul. Hlubinská 6/1183, 702 00 Ostrava. U uzamčených jízdních kol bude zámek odstraněn bez nároku na náhradu škody.
 3. V případě ztráty evidenčního lístku bude kolo vydáno na základě podkladů uvedených v evidenční knize.

Čl. 6 - Upozornění
 1. Důležitá telefonní čísla:
  Záchranná služba - 155
  Policie ČR - 158
  Městská policie - 156
  Hasiči - 150
  Provozovatel - 724 179 154

Čl. 7 - Závěrečná ustanovení
 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny pracovníky Městské policie Ostrava a pro všechny uživatele kolárny.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto provozního řádu a nerespektováním pokynů odpovědných pracovníků Městské policie Ostrava.
 3. V případě nerespektování provozního řádu a pokynů odpovědných pracovníků Městské policie Ostrava si provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru kolárny.
 4. Provozní řád je viditelně vyvěšen při vstupu do kolárny a na požádání je k dispozici u odpovědných pracovníků Městské policie Ostrava.
 5. Tento řád nabývá účinnosti dnem vydání.

Partnerský stát

Special Partner Nation

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA

Moravskoslezský kraj

HLAVNÍ PODPORA

GENERÁLNÍ PARTNER AERO Vodochody
EXKLUZIVNÍ PARTNER Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ STRATEGICKÝ PARTNER LOM Praha
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER

Pivovar Zubr

HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Česká televize